Avisartikler relateret til post

Avisartikler relateret til postfunktionen på Langeland, og måske specielt i relation med Langelandsbanen.

____________________________________________________________________________________________

Langelands Avis
16. oktober 1911

Jernbanen og Brevsamlingsstederne
Det Postkontoret i Rudkøbing underlagte Brevsamlingssted i Lindelse og de Postkontoret i Humble underlagte Brevsamlingssteder i Tryggeløv, NordenboSøndenbro og Bagenkop nedlægges med Udgangen af indeværende måned, og fra den 1. n. M. oprettes følgende nye Jærnbanebrevsamlingssteder under Rudkøbing Postkontor:
Skrøbeløv, Spodsbjerg, Longelse, IllebølleLindelse og Kædeby:
Og under Humble Postkontor:
Tryggeløv, Nordenbro, Søndenbro og Bagenkop.

____________________________________________________________________________________________

Langelands Avis
20. november 1911

Sydlangeland og den gule Postvogn
En Mand der vil blive savnet
Sydlangelands Fysiognomi har forandret sig betydeligt i den sidste Tid, idet Jærnbanen har afløst den gule Postvogn. Det er på visse Maader et Savn, at denne ikke er mere. Man var gennem Aareneblevet saa vant til at se den paa de bestemte tider, at man ligefrem følte, at den hørte med til Landskabet, og det kan ikke nægtes, at den pyntede. Men nu er den Tid forbi.
I nogle og tyve aar har Laurits Hohansen, Søndenbro, færdedes på Strækningen Søndenbro - Bagenkop - Humble. Sommer og Vinter, i Solskin, Regn og Sne har han udført sin Gerning, der i haardt Vejr var alt andet end misundelsværdig; beklagede man ham, svarede han gærne:
"Da, jeg regner det ikke, jeg er bleven fåå vant til det".
Ja, det er ikke underligt, at det gennem den lange Aarrække var bleven en Vane for ham, og man kan næsten tænke sig, at han nu føler det som et Savn, at han ikke skal ud paa den sædvanlige Tur. Mange andre føler det sikkert ogsaa som et Savn. Laurits Johansen var nemlig altid tjenstvillig og slskværdig, og han har derfor gennem Aarene vundet sig mange Venner. Disse vil vistnok, nu hvor han har trukket sig tilbage, enten aabenbart eller i det stille sende ham en Tak for hans Imødekommenhed.

K

____________________________________________________________________________________________