Artikler om banens åbning

Langelands Avis
5. oktober 1911

Baneindvielsen i Gaar

Hele Byen var paa Benene i Gaar og samlet ved Banegaarden, da Festtoget lidt over Kl. 2 om Eftermiddagen med Stadsmusikanterne i Spidsen rullede ud fra Perronen. Og det blev i det prægtige Vejr en smuk og festlig Tur gennem Midt- og Sydlangeland. Overalt Vajede Flagene fra Gaarde og Huse, og alle Stationer og Holdepladser var smykkede med Efteraarets prangende Blomster, med Grønt og Flag og Vimpler. Vi skal ikke forsøge at fremhæve den ene Station for den anden, alle Steder fik man Indtrykket af, at man havde kappedes om at gøre det hele saa smukt og tiltalende som muligt.Paa Perronerne havde Skolebørnene taget Opstilling med Lærerne i Spidsen og hilste Festtoget med Sang og skingrende Hurraraab, og Egnens Befolkning var i Skarevis mødt frem for at være med til at fejre denne historiske Dag.

Allerede i Skrøbeløv mærkede man, at der var Feststemning ogsaa over Landet. Lærer Clausen tolkede i smukke Ord Glæden over, at denne længe ventede Dag nu var oprundet og havde bragt "Ledet i Lave" herovre, og han udtalte en varm Tak til Regering, Rigsdag, Amtsraad, Byraad og Sogneraad og alle de Institutioner og Personer, der havde været medvirkende hertil og udbragte et Leve for Trafikministeren, der takkede elskværdigt.

Longelse førte Lærer Døssing Ordet omtrent i samme Retning, idet han bl.a. særlig mindedes det Arbejde, som fhv. Folketingsmand Guldbrandsen havde udført til Jernbanesagens Fremme. Ogsaa i Illebølle blev der holdt en lille Tale af Lærer Nielsen, men ellers indskrænkede Lærerne sig de andre Steder til at føre an i Leveraabet for Banen eller Trafikminister.

Paa alle Stationer førte I. A. Hansen Ministeren ind gennem Bygningen, og baade Ministeren og alle de øvrige Deltagere var enige i at prise de smukke, stilfulde og praktiske Stationsbygninger, som Arkitekt Helge B. Møller paa en saa udmærket Maade havde skabt.

Bagenkop gjorde Selskabet et længer Ophold, idet der her var serveret Forfriskninger paa Stationen.
Ministeren tog ved denne Lejlighed Ordet og udtalte, at han paa Turen gennem Øen havde faaet et levende Indtryk af den Glæde og store Forventning, hvormed Befolkningen hilste denne Dag, da Langelandsbanen blev aabnet, og han vilde ønske, at disse glade Forventninger maatte blive opfyldte i fuldt Maal.

Ministeren, der i sin Tid havde været Ordfører for Jernbaneforslagene, gav dereftre en Oversigt over Banens Tilblivelseshistorie, rettede en Tak til de Mænd, der havde lagt det store Arbejde ind paa denne Sag, takkede Ingeniører, Entreprenører, Bygmestre og Arbejdere og udtalte Haabet om, at denne Bane maatte blive i materiel og kulturel Henseende saa lykkebringende, som Langelænderne haabede det. Ministeren erklærede dermed Banen for aabnet. Langelandsbanen leve!
Efter at Selskabet havde aflagt Besøg ved Havnen, hvor "Rut" laa smykket med Flag fra Ræling til Top, rullede Toget atter nordpaa og ankom, uden Ophold paa Stationerne, Kl. 6 tilbage til Rudkøbing, hvor der var samlet en stor Menneskemængde.