Breum-Carl-Johan-Adolf

Breum, Carl Johan Adolf, født i Rudkøbing den 03. 05 1881, søn af købmand Carl Ludvig Nielsen Breum og hustru Marie Lovise Frederikke Steckler Gift med Marie Kirstine, født Jensen. Parret boede på Nørrebro 133, de fik sammen 7 børn Carl Breum blev ansat ved Langelandsbanen den 1 oktober 1911, som pudser. han blev den 1. april 1933 udnævnt til motorfører.

Carl Breum omkom ved arbejdsulykke på banen den 26. februar 1942

Om ukykken skrev Langelandsbanens bestyrelse følgende til: Ministeriet for offentlige arbejder.

    "Hermed skal man tillade sig at indberette. at Motorføren i Tog 8 fredag d. 26´ds. , Motorfører C. Breaum, Rudkøbing, blev dræbt Kl. ca. 12,55 under Togets Fremførelse paa Banelinien mellem Tryggelev og Humble St.      Under Kørslen mellem nævnte Stationer bemærkede Motorføreren, at Vandet i Motorvognens Centralvarmeanlæg begyndte at koge, hvorfor han anmodede Togbetjenten om at overtage Føringen af Toget, medens han gik ud på Vognens Trinbrædt for at lukke Varmekedlens Askeluge, der stod aaben og som var Aarsagen til at Vandet kogte.       Varmekdlen er anbragt på Siden af Motorvognen under Vognbundern umiddelbart bag Førerrummets Trinbrædt og under Forsøget på at lukke Askelugen er Motorføreren enten ramt af Vogendøren, som kan være stødt mod snevolden i den Udgravning, Toget netop passerede, eller ogsaa har han midstet Fodfæstet. Motorføreren er derefter slynget ned mellem Motorvognen og Snevolden, der har trykket ham ind i Sporet, hvorefter Motorvognens begerste Hjulsæt samt de efterfølgende 3 Vogne er kørt over ham.         Ulykken maa alene skyldes Motorførerens Uforsigtighed ved under Kørslen at gaa ud på Trinbrædtet         Ulykken er anmeldt til Politiet."

Samme eftermiddag kunne man læse om ulykken i de lokale aviser