Post og pakker

Udover vognladningsgods fremførte Langelandsbanen både post, rejsegods, banepakker og fragtgods.

Banen rådede fra åbningen over to kombinerede person- og postvogne (LB D31 og LB D32), disse blev dog i 1935 ombygget til rene personvogne (LB C24 - LB C25).

Postkasse opsat på Broløkke trinbræt i 1915.

 

Artikler:

Hestetrukken postkasse

_______________________________________________________________________________________________

Langelandsbanens postale betydning

Filatelistisk set har  jernbanen haft stor betydning for postbefordringen på Langeland. I frobindelse med banens åbning skete der en del ændringer. Idet der udover de allerede eksisterende brevsamlingssteder m. m. i Lindelse, Humble, Tryggelev, Nordenbro, Søndenbro og Bagenkop, som belv omdannet til Jernbanebrevsamlingssteder (med undtagelse af Humble) den 1. november 1911, flyttede ind i de nybyggede stationsbygninger, samtidig med at der blev oprettet nye Jernbanebrevsamlingssteder i Skrøbelev,LongelseIllebølle og KædebyKrogsbjerg fik som den eneste af banens stationer ingen  postekspedition, Brolykke trinbræt havde i en periode brevkassetømningsstempel (1927 - 1936) Spodsbjerg havde brevsamlingssted, underlagt Rudkøbing postkontor

Indtil 1. november 1911, var der følgende brevsamlingssteder, der blev nedlagt og åbnet på stationerne som jernbanebrevsamlingssteder. 
Spodsbjerg: ??
Lindelse: Skibsfører Godtlieb Rasmussen
Tryggelev: Enkefru A. Nielsen
Nordenbro: J. P. Nielsens enke
Søndenbro: Købmandd Christiansen
Bagenkop: Toldkontrollør Guldmann
Ovennævnte havde alle stjernestempler, med undtagelse af Spodsbjerg, stemplerne var i anvendelse indtil 1. 11. 1911.


Postkort med Søndenbro stjernestempel, sendt lokalt til Humble. Stemplet var kun i brug fra 1909-1911 (ejer: Mogens Christensen)


Ved flytning til Statioenrne blev det banens ekspeditriser, der overtog postfunktionen.
Humble havde posthus, under ledelse af postmester A. E. Bredmose. Posthuset flyttet ind i den nye stationsbygning.
H. C. Holtved, der blev ansat som stationsforstander i Humble, fik samtidig titel af postmester


Eksempel på brotypestempel,  som blev udleveret til Jernbanebrevsamlingsstederne ved åbning af disse 1. november 1911.
Bemærk en meget lokal forsendelse. Skrevet i Brolykke, stemplet i Nordenbro, til lærer Sandager, Østerskov Skole, Tryggeløv St. (Bemærk stavet med ø) (ejer: Mogens Christensen)

Alle jernbanebrevsamlingssteder fik samtidig brotypestempler, med angivelse af dato, år og klokkeslet (Bro II a. ). Disse stempler kendes i flere undertyper. ( Se: Danske Poststempler, 2005, udgivet af Vagn Jensen)
Bagenkop fik graveret men ikke leveret stempel med byens nuværende stavemåde. I stedet blev leveret stempel med stavemåde: Bagnkop. (Uden e)
Rudkøbing (ikke i forbindelse med Langelandsbanen) leveret 1. 6. 1910, og Humble allerede 31. 05. 1910, hvilket kan skyldes at hverken Rudkøbing eller Humble blev Jernbanebrevsamlingssted.

Jernbanebrevsamlingsstederne eksisterede indtil 1. oktober 1916, hvor de blev omdannet til Postekspeditioner. I praksis var denne ændring formentlig uden betydning, idet de eksisterede i postvæsnets regi i samme bygninger indtil banens nedlæggelse. Skrøbelev, Illebølle og Søndenbro blev nedlagt samtidig med banen, de øvrige nedlagt over en årrække


På Rudkøbing Station, var der "postværelse" i hjørnet af bygningen der er nærmest, med udgang til perronområdet gennem døren i gavlen.

I Rudkøbing blev der opført en slags hovedbanegård, der også havde plads til et postværelse, hvis funktion var sortering og vidresendelse af post indkommet med tog og færger, der var således ingen egentlig ekspedition af kunder, men der har været stempler som har været anvendt i begrænset omfang. Funktionen med postsortering eksisterede også nogle år efter, hvor banegården fungerede som busterminal.

Rudkjøbing J B. P. E. leveret 28. 10. 1911 og anvendt indtil ca. 1937
(JernBane Post Ekspedition)

 

Rudkøbing B, type 1 og 2, kendt anvendt fra 1937 til ca. 1960, Her vist postkort anvendt 1939 (Type I) Der er meget lidt forskel på de typer. (ejer: Mogens Chriustensen)

Bureatjeneste

På selve banen har der været postbureauvogne fra 1. november 1911 og indtil 15. maj på ruten til Bagenkop, og indtil 30. maj 1917 til Spodsbjerg

Bro IIe-1 leveret 4. 10 1911 og indleveret ti P & T igen 14. 10 1935. (Bemærk tognummer: T 8 sidst i stemplet)
(ejer: Mogens Christensen)

Bro IIe-2 leveret 8. 2. 1913 og indleveret til P & T igen 14. 10 1935. Dette stempel med "o" før og efter "BANEN" er formentlig et reservestempel, som ikke set anvendt ret ofte.

På Strækningen Rudkøbing - Spodsbjerg var der bureau på tog 9 og 10 fra 1911 - 1917. Bureauet lukkede p. g. af 1. verdenskrig, som medførte at der var meget begrænset færgetrafik til Naksov.
Som et kuriosum kan nævnes, at de dage, hvor toget ikke kørte, blev posten befordret med dræsine, senest kendt i 1925. Toget medførte stadig post, og havde en brevkasse på siden af toget.
På strækningen Rudkøbing - Bagenkop var der bureau på 1 til 4 formiddag og på tog 5 til 8 eftermiddag. Efter 1926 hvor der var indført motordruft blev der flere afgange, men stadig med to bureaupar. Fra 1931 i tog 1 til 4 og på tog 9 til 12.
På griund af besparelser bortfaldt tog 4 og tog 9 i 1932.

 


Brolykke (Nordenbro) Posthornstempel. Stemplet ses som oftest anvendt sammen med Bureaustempel: Langelands- Banen. Posthornsstemplet skulle plaseres ved siden af frimærket, og et datostempel på selve frimærket. Bemærk tog nr. 12, der først var postførende fra 1931 (ejer: Johnny Barth)

Udover stationerne, var et enkelt trinbræt bemandet, det meste af den tid banen kørte. det var trinbrættet Brolykke, hvor der i en periode blev anvendt et brevkasssetømningsstempel, et såkalt "Posthornsstempel" : Brolykke (Nordenbro) Stemplet udleveret 1927 og inddraget 1935.

Postekspeditionerne

Ekspedition af såvel banens "frimærkepakker" som postvæsnets forsendelser, blev varetaget af en og samme person, nemlig ekspeditrisen på stationen, så det skete at posttvæsnets stempel blev anvendt på banemærkerne og omvendt.

Ud fra stationerne kørte landpostbudene, og ekspeditricerne stod for afregning med disse, i forhold til de ind og ubetalinger disse havde på deres postruter
Banen sendte månedlige opgørelser over antal af ekspeditioner til Post og Telegrafvæsnet, og modtog afregning for disse. Bl. a. modtog banen et fast årligt beløb, for tømning af postkassen på Brolykke trinbræt.
Ud af en samlet driftsresultat for  1935 - 36 på kr. 209.483, - udgjorde banens indtægt fra postvæsnet kr 11.321,-, næsten det samme som bruttoindtægten ved roetransport der udgjorde ca. kr. 13.000, -
Posttjenesten i bureauvognene og bemanding af postværelset på Rudkøbing Banegård stod postvæsnet for.

Kilde:  Hans Jørgen Hansen, Munkebo, med  tilføjelser af Mogens Christensen,
Langelands Vejviser 1909-11


Søndenbro stempel på postkort (ejer: Mogens Christensen)

____________________________________________________________________________________________________________

Bureautjenesten (LB D31 og LB D 32)


Det "bevægelige" Postvæsen paa Langeland har hidtil maatte afgives fra Fyn, og hver Dag er der kommen en ny Pakmester hertil med Formiddagsdamperen for at gå med Toget til Spodsbjerg.
Fra 1. n. Md. faar vort Postvæsen sin egen Faste Pakmester, der vil blive bosiddende her.
Langelands Avis d. 28. 10. 1911.
_________________________________________________________________________________________________________

Langelands Avis 18. 9. 1911
Landposternes Ruter. Som Følge af den Omlægning af Postruterne, der nu til Banens Aaabning vil ske ved, at Brevsamlingsstederne henflyttes til Jæenbanestationerne, har Postinspektør Catstensen i disse Dage opholdt sig her på Øen.
Postinspektøren, der for første Gang opholder sig her i denne Egenskab, begyndte sin postale Løbebane som elev ved Rudkøbing Postkontor
___________________________________________________________________________________________________________

Langelands Folkeblad
19. oktober 1911

Postruterne

  langs Banelinien vil, som meddelt, blive omlagt fra og med 1. november, idet der oprettes følgende Jernbanebrevsamlingssteder: Skrøbelev, Spodsbjerg, Longelse, Illebølle, Lindelse og Kædeby, alle sorterende under Rudkøbing Poostkontor, samt Tryggelev, Nordenbro, Søndenbro og Bagenkop under Humble Postkontor.
De hidtilværende Brevsamlingssteder i Lindelse, Tryggelev, Nordenbro, Søndenbro og Bagenkop nedlægges fra samme Dato. Medens de de gamle Brevsamlingssteder ikke var tilstrækkelig Adresse, men måtte tilføjes henholdsvis pr. Rudkøbing og Humble, er Jernbanebrevsamlingsstederne fuldstændig Adresse, saaledes at man eksempelvis kun behøver at skrive: hr. R. R., Illebølle pr. Illebølle St.
Vanskelighederne kommer til at bestaa i at finde ud af, hvilken Station de forskellige Egne er underlagt. Her maa beboerne selv hjælpe til at gøre deres Adresse bekendt.
___________________________________________________________________________________________________________